• BOOldambt

ADVIES RWLP


De Bewonersorganisatie Oldambt heeft het volgende advies voor het realiseren van meerjarige en regionale prestatieafspraken.


Huurdersorganisaties

Als eerste punt willen wij aangeven dat alle huurdersorganisaties, die aangeven betrokken te willen worden, bij het hele proces ook specifiek betrokken dienen te worden. Lokale huurdersorganisaties moeten ook actief kunnen participeren bij het maken van regionale afspraken, zodat het lokale aspect serieus wordt meegenomen in het overleg. Koepelorganisaties kunnen in de praktijk weinig voeling meer hebben met een lokale achterban. Lokale Huurdersorganisaties zijn daarentegen goed op de hoogte van regionale problematiek.


Woningmarkt

Woningmarkt: officieel is Oldambt nog steeds gelabeld als een krimpgemeente, maar de afgelopen jaren laten zien dat de druk op de woningmarkt toeneemt. Het programma actieplan bevolkingsdaling stopt in 2021 en er zijn nog geen plannen voor opvolging vanuit het Rijk. In de Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040 van 14 april 2020 wordt aangegeven dat er in Oost Groningen geen behoefte meer is aan sloop van huurwoningen, maar op de lange termijn er juist een grotere vraag gaat ontstaan naar huur, om een mismatch in vraag en aanbod te herstellen. Wij zien deze verandering op de markt ook. Zo zijn er al snel meer dan 100 reacties voor een eengezins- huurwoning. Er is dan ook veel behoefte aan huurwoningen voor jongeren en ouderen (levensloopbestendige woningen).


Tot nu toe is het rapport van bureau Companen de leidraad geweest voor het opstellen van de regionale prestatieafspraken. Dit rapport gaat uit van krimp, welke ook zou worden veroorzaakt door vergrijzing en gebrek aan nieuwe aanwas. In het rapport Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040 wordt ook nog uitgegaan van een licht overschot in de koopsector. Echter door recente ontwikkelingen op de woningmarkt gaat deze prognose niet meer op. Een groeiend aantal starters en jongeren zoeken een woning in Oldambt, ook omdat de woningmarkt in de stad Groningen is vastgelopen. Wij zien dan ook liever dat Oldambt wordt aangemerkt als een kansrijk gebied voor wonen en werken, zeker nu thuiswerken mede door Corona een normaal begint te worden. Ook de komst vd sneltrein tussen Groningen en Winschoten zal kansen bieden voor het trekken van stadjers.


Een andere ontwikkeling die de druk op de woningmarkt laat toenemen is het gegeven dat steeds meer woningzoekenden uit andere delen van Nederland een woning in Oost Groningen zoeken, waar ruimte en rust nog te vinden is. Dit wordt mede getrokken door de populariteit van tv programma's die laten zien dat je voor hetzelfde geld meer woning kunt hebben in het Noorden of Oosten des lands. Ook de positieve ontwikkelingen aangaande de stijgende verkoop van woningen in de Blauwestad, doet de verkoop van woningen in de omgeving goed. Huizen staan nog maar kort te koop.


Voor BOO is het essentieel dat de woningvoorraad ook in de huur niet afneemt maar zelfs in beperkte vorm gaat toenemen om aan de toekomstige woningbehoefte te kunnen voldoen. Verkoop onder voorwaarden van huurwoningen, kan een mogelijkheid zijn om gelden te genereren voor het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad van corporaties. Omdat Oost Groningen nog veel grondgebonden huurwoningen kent is het vanuit dat oogpunt makkelijker om de voorraad levensloopbestendig te maken.


Verduurzaming

In de komende regionale en lokale prestatieafspraken zal het accent dan ook moeten liggen op behoud van de huidige woningvoorraad, dus in principe niet meer onttrekken, maar renovatie/verduurzaming. Ten aanzien van de betaalbaarheid, kan verduurzaming naar label B een oplossing zijn. Hiermee kunnen ook huren betaalbaar blijven. Bij nieuwbouw wordt de huur op of over de eerste aftoppingsgrens ( 619,01 euro prijspeil 2020) gezet of hoger. Wij vinden, gezien het inkomenspeil van bewoners, dat in ieder geval 90 procent van het huuraanbod in de markt gezet dient te worden onder de eerste aftoppingsgrens.


Prijsafspraken en huuraanbod

Afspraken over huurprijzen dienen niet in een separaat akkoord tussen corporatie en huurdersorganisatie alleen neergelegd te worden, maar dat gemeente en regio, alsmede de geconsulteerde achterban, moeten ook kunnen bepalen in welk segment huuraanbod gewenst is om zo een mismatch in vraag en aanbod te voorkomen. Dit maakt tevens dat flexibeler ingespeeld kan blijven worden op vraag en aanbod, aangezien lokale prestatieafspraken jaarlijks herzien worden.


Woonlasten

Gezien de uitkomsten van het Woonlastenonderzoek Oost Groningen is het belangrijk dat de woonlasten zo laag mogelijk blijven.


Afspraken op complexniveau

Afspraken over sloop/nieuwbouw, renovatie/verduurzaming dienen niet enkel op getalsniveau afgesproken te worden, maar moeten op complexniveau met de desbetreffende bewoners afgestemd te worden. Draagvlak en maatwerk zijn concreet inhoudelijke vereisten, die daarbij benoemd moeten worden, ook in de regionale afspraken. Zo blijven regionale afspraken in lijn met het van onderop principe, eerder gecommuniceerd vanuit het Rijk (programma actieplan bevolkingsdaling), alsmede in keep met de principes van de nieuwe omgevingswet, waarbij bewoners meer invloed mogen uitoefenen op de eigen leefomgeving.


Leefomgeving

Een prettige schone woonomgeving is voor bewoners een belangrijk thema. Dit is ook verwoord in veel recent opgestelde wijk- en dorpsvisies. In sommige gebieden van dorpen en wijken van Oldambt komt structurele vervuiling in en om de woning en lawaaioverlast voor. Op gebied van handhaving en begeleiding kan hierin veel verbeterd worden. Zowel intern binnen de organisatie structuur, als bij afstemming tussen de verschillende organisaties, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken komen.


Een probleemsituatie moet niet jarenlang, tot ongenoegen van de omwonenden stand houden. Overleg en tussen bewoners, corporaties, welzijnsinstellingen, politie en gemeente moeten daarom beter op elkaar aansluiten. Communicatielijnen dienen kort te zijn en waar nodig zal handhaving uitgevoerd moeten worden. Dit ook om verpaupering van de woonomgeving en overlast en ergernis bij bewoners te voorkomen. Begeleiding van kwetsbare personen en doelgroepen moet strak en voortvarend ter hand worden genomen.


Prestatieafspraken & Monitoring

Meerjarige prestatieafspraken mogen geen excuus zijn om alle afspraken voor jarenlang in detail vast te leggen. Regionale afspraken dienen daarom voldoende soepel te zijn om lokaal maatwerk mogelijk te maken. In de lokale prestatieafspraken worden de concrete plannen benoemd. Op complex niveau moeten huurders over concrete afspraken mee kunnen spreken, zodat zij ook een partij zijn in de planvorming, zoals dit ook benoemd is in de woningwet en de beantwoording kamervragen hierover. Bewoners op complexniveau moeten daarom ook uitgenodigd worden om concrete naleefbare afspraken te maken en tijd krijgen om zich te organiseren. Daarmee ontstaat ook daadwerkelijk draagvlak voor planvorming.


Er dient jaarlijks gemonitord te worden. Niet nagekomen afspraken, of actuele

ontwikkelingen, die nopen tot wijziging van afspraken dienen middels nader overleg met alle betrokkenen opnieuw geconcretiseerd te worden.Bestuur Bewonersorganisatie Oldambt

42 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven