• BOOldambt

Zorg over betaalbaarheid huurvoorraad

De Bewonersorganisatie Oldambt heeft de volgende brief gestuurd ter attentie van de gemeenteraad:


Geachte gemeenteraad, beste raadsleden,


Aanleiding: Acantus heeft recent een brochure uitgegeven betreffende een nieuwbouwproject Zeeheldenbuurt in Winschoten. Hieruit blijkt dat de huur van de woningen begroot is op type A, 663,40 euro en type B, 737,14 euro. Type A en B zullen niet goed betaalbaar zijn voor de gemiddelde één- en tweepersoonshuishoudens en beperkt betaalbaar voor meerpersoonshuishoudens. Type A heeft slechts 2 slaapkamers en een beperkt grondoppervlakte! De grotere woning met verdieping heeft een derde slaapkamer, maar zal slechts betaalbaar zijn voor meerpersoonshuishoudens uit Oldambt met een gemiddeld inkomen. Ook hier is de grondoppervlakte gering in vergelijking met eerder gebouwde gezinswoningen.


Hieronder ziet u een schema van de eisen voor de huurtoeslag 2021. Omdat er veranderingen doorgevoerd zijn en er momenteel weinig huurwoningen beschikbaar zijn, bestaat het gevaar dat mensen met een laag inkomen uit nood toch op een te dure woning gaan reageren en relatief veel te hoge woonlasten krijgen waardoor ze mogelijk betaalproblematiek gaan krijgen. Een zeer onwenselijke situatie.


Verder verhuurt Acantus momenteel ook goed verduurzaamde woningen na verhuurmutatie boven de eerste aftoppingsgrens van 633,25, waar deze eerder onder de eerste aftoppingsgrens werden aangeboden. Deze woningen zijn dus ook niet langer betaalbaar voor de lage inkomens. Vanwege deze ontwikkelingen, die o.a. voortkomen uit het woonlastenakkoord stuurt de Bewonersorganisatie Oldambt deze brief.

Onlangs heeft Acantus samen met overige huurdersorganisaties in Oost Groningen ook een woonlastenakkoord getekend (de BOO heeft dit akkoord NIET ondertekend). Uit het akkoord is niet op te maken hoe de huurders daadwerkelijk voordeel verkrijgen voor het verminderen van de woonlasten. Wel zien we dat in vergelijking met 2019 de goedkope voorraad in Oldambt zal gaan afnemen met 2,7 procent en de betaalbare huur met 9,1 procent of meer. De afname wordt nl. bepaald over de hele bandbreedte van Oost Groningen. De afname wordt ingezet om een groter aanbod van woningen boven de eerste aftoppingsgrens van 633,25 euro te kunnen genereren.


Het gemiddelde inkomen in Oldambt bedraagt 21.800 euro, waarbij 29.300 genoemd wordt als het hoogste gemiddelde inkomen in een wijk en 17.200 als het laagste gemiddelde inkomen voor een wijk. De insteek van het woonlastenonderzoek, was om de lasten van huurders in kaart te brengen en daar zo nodig wat aan te doen. Om dan goed geïsoleerde woningen enkel beschikbaar te maken voor hogere inkomens doet geen recht aan de huurvraag en de bevolkingssamenstelling, alsmede het inkomensniveau in Oldambt. Het betekent dat mensen met een krappe beurs meer stookkosten zullen maken en mensen met meer inkomen kunnen profiteren van energiezuinige woningen. Een mismatch van vraag en aanbod.Omdat er gemeentelijke verschillen zijn in het huurbestand van Acantus, leent het proces van de prestatieafspraken zich o.i. beter om ook daadwerkelijke huurprijsafspraken te maken, zodat jaarlijks de achterban geconsulteerd kan worden, maar ook de gemeente zeggenschap blijft houden over de betaalbaarheid van de huurvoorraad. Een enkel fiat tussen niet goed oplettende huurdersorganisaties en Acantus mag niet de reden zijn voor een voor de achterban van huurders niet passende huurverhoging.


Wij zouden het op prijs stellen als de Gemeenteraad onze zorgen deelt en boven tafel kan halen waarom ingestoken wordt op verhuur van veel te dure woningen, die niet passen binnen de sociale huursector van de gemeente Oldambt. Wij verzoeken u om deze informatie ook te betrekken bij het vaststellen van de Woonvisie dat geagendeerd is voor maart of april 2021.


Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie Oldambt

98 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven